Arkiv

Referat årsmøte i Hidra Båtforening

Hidra Kystkultursenter 09.09.23 kl 19.00

Til stede 9 medlemmer

 

Sak 1. Valg av møteleder: Erling J

Sak 2. Innkallingen godkjent.

Sak 3. Valg av to til å underskrive årsmøte referat: Kjetil Stø og John Vidar L

Sak 4. Styrets årsberetning. Godkjent

Sak 5. Godkjenning av regnskap og budsjett. Ble gjennomgått av Jan Eivind. Godkjent.   

           Kommentar til budsjett. Styret gis fullmakt til å bruke midler til prosjektering av nytt

           Bryggeanlegg.

Sak 6. Fastsettelse av kontingent og priser for slipp og trailerslipp. Samme priser som 2022

           Vedtatt. Medl kont 200, slipp 800 medl og 1050 ikke medl. Trailerslipp medl gratis og 

           50 kr for ikke medl.

Sak 7. Valg: formann Erling J

Styremedlemmer: Kjetil Stø, Bjørn Helleren, John Vidar Larsen, Espen Larsen og Jan-Eivind E. Larsen

           HBF representant i bryggestyret: Bjørn H.

           Revisor: Hartvig Reistad

Sak 8. Innkomne forslag. Ingen

Sak 9. Eventuelt (saker som ikke kan stemmes over) Jan Eivind orienterte litt om hvordan han       

            hadde lagt opp medlemslister og hvordan det nye regnskapsprogrammet fungerte. 

            Bjørn H hadde forslag til årsmøtet i Brygge foreningen om å reparere fellesbrygge. Den

            er påført en skade og trenger også nytt «skjørt» Det er naturlig at HBF også bidrar her.

 

 

Brygge Foreningen holdt sitt årsmøte først og vi etterpå. Møtene ble avsluttet 20.30


Årsmøte i HBF 31.03.22 kl 18.00

Hitterøy Kystkultursenter

8 medlemmer møtte

 

Formann ønsket velkommen.

1.   Valg av møteleder: Hatti

2.   Godkjenning av innkalling. Ingen merknader

3.   To til å underskrive protokollen: Terje og Hatti

Erling leste styrets årsberetning. Ingen merknader

5.   Hatti gikk igjennom regnskap. Ingen merknader. Revidert av Ivar Fidje. Presenterte også neste års budsjett. Ingen merknader.

6.   Fastsettelse av kontingent. Styret foreslo en økning fra 150 til 200 pr år. Vedtatt.

Slipping og trailerslipp. Styret foreslo å holde samme priser 750 medl og 1000 ikke medlem. Imidlertid ønsker vi at leie av høytrykkspyler innbakes i prisen slik at den blir 800 og 1050. Vedtatt. Trailerslipp uendret.

Båtutsett holder samme priser, mens det må forhandles nye priser for høstens opptak. Styret får fullmakt til å håndtere dette. Harald Vistnes blir ny ansvarlig for utsett/opptak.

7.   Framtidig samarbeid mellom HBF og båthavna. Båthavna fikk store problemer med å bli registrert i Brønnøysund, noe som har gjort at vi har valgt å la båthavna bli en underavdeling av HBF, med eget styre, regnskap, vedtekter og vedlikehold. I den anledning ble HBF sine vedtekter justert litt slik at de passer den nye konstellasjonen. Vedtatt

8.   Valg: formann Tore valgt. Hatti og Kjetil Stø trer ut av styret mens Jan Eivind tar gjenvalg. Han blir også lagets nye kasserer. Årsmøtet vedtar å redusere styret med to mann (de som gikk ut) Espen blir HBF sin repr i båthavna. Årsmøtet finner det ikke nødvendig at båthavna har en repr i HBF sitt styre.

9.    Innkomne forslag: Ingen.

 

Årsmøtet hedret Hatti for lang og tro tjeneste og ha fikk glass med HBF logo som takk. Han ble også utnevnt til HBF sitt tredje æresmedlem (Helge Stø og Alf Bøckmann) Han har vært en bauta som en alltid kan stole på. Fikk en vase med HBF logo som synlig bevis for dette.

 

Møtet ble ferdig ca 19.00 Etter dette ble årsmøtet til Båthavna holdt.

 

 

 

                                       

-------------------------------------------------------------------------

Årsmøte Hidra Båt Forening mandag 25.mai 2020 kl 19

ved Hitterøy Kystkultursenter

Åpning og valg av ordstyrer og to til å skrive under protokollen

Til stede: Hartvig, Tore, Espen, Stig, Erling og Gudmund. Espen og Erling underskriver protokoller. 

1) Styrets årsberetning - Tore leder møtet og leser opp årsmelding.

2) Revidert regnskap. Eget avdelings regnskap for HBF’S Båthavn. Hartvig orienterte 

3) Fastsettelse av.:

b) Kontingent HBF. Kr. 150,- ok           

a) Innskuddspris på båtplasser liten 2 – 3 mtr.  kr.24.000,- ok

Innskuddspris på båtplasser stor 3 – 4 mtr.  kr.28.000,- ok styret får fullmakt til å jobbe med vedtekter for å se på priser - få mer aktiv bruk i anlegget er formålet.

b) Årlig båtplassavgifter Kr. 800,- ok

c) Priser Slipping Medlemmer kr. 600,- 750kr fra 2021

                         Ikke Medlem kr.  750,- 1000kr fra 2021

Trailer slipp medlem gratis - Ikke Medlem kr. 50,- ok

Opptak /sjøsetting av båter. Pris avtales med Transportør, Ikke medlem + Kr. 150,-

høst 2020 - avtale 2 år med Vidar Sveigenes - priser 1200 kr medlemmer - 1500 kr ikke medlemmer

Leie av flåte pris pr. døgn. Kr.100,- ok

d) Medlemsartikler:

HBF Båtvimpel kr. 250,-ok

HBF Jakke kr. 250,-ok 

e) HBF flytedresser 1050 kr m moms - Espen får de til å lage lister samt prøvedress sendes.

4) Budsjett - Hartvig orienterte 

5) Valg.

a) Formann - Stig Fuglesang Larsen valgt til ny formann 

b) 5 Styremedlemmer og 2 vara medlemmer til styret. Omvalg på resten 

Formann velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmene velges for 2 år, dog således at der hvert år utrer / gjenvelges 2 styremedlemmer.

Minst ett styremedlem velges blant de som har båtplass i båthavna. Kjetil Stø

2 Varamedlemmer til styre velges for et år og fungerer også som valgkomité. Varamedlemmer møter på styremøtene.

              C)  2 Revisorer. Gjennvalg på Erling Johannessen og Ivar fidje

              d)  Andre komiteer og tillitsmenn velges etter behov.

Hartvig - regnskap - John Vidar - Utleie ettersyn flytebrygger (hjelp av Kjetil Stø),

Jan Eivind – Båtopptak/utslipp, Hjemmeside - Tore  - slipping - Espen Arrangement komitee

    6)    Aksjeutvidelse Isbua A/S  

Styret v /Tore S orienterrte om møter - ønsker ikke være med på videre utvidelse av aksjerÅrsrapport 2019
I 2018 var vi 170 betalende medlemmer, i tillegg kommer 14 æres og seniormedlemmer.  21 var også KNBF medlemmer. Det har gitt god effekt i å oppfordre til betaling samt å sende purringer. Sammen med kontingenten ble det også i år sendt et informasjonsskriv om HBF og hva saker vi jobber med.
Styret har i løpet av året hatt 3 styremøter, og informert og diskutert på Messenger når det har vært nødvendig.
Årets båtutsetting gikk som planlagt i april, med Flekkefjord Kranservice
som den vanlige transportør.
Vårens sosiale samling for båtinteresserte ble holdt i Rasvåg i slutten av mai, med god oppslutning. Espen snekret sammen ei fantastisk fiskesuppe.
Dyntebua / Kaffibua ble åpnet med kake og kaffe hvor alle sponsorene ble invitert. Denne ble flittig brukt hver onsdag kl.17.00 inntil Corona stoppet det.
Det var 2 dugnader i båthavna i summer, der ca. halvparten av andelshaveren stilte opp og resten kjøpte seg fri.
Trailerslippen har blitt godt brukt av både medlemmer og ikke medlemmer gjennom hele sesongen.
Slippen i båthavna har også blitt flittig brukt, der har man håndtert ca. 35 båtopptak.
Det har vært dugnader for strandrydding på Hidra, der medlemmer av båtforeningen har deltatt. 
Båtopptaket i høst gjekk smertefritt for seg med 8-9 båter i opplag.
Kjetil J. Stø, formann

Årsrapport 2019

I 2018 var vi 170 betalende medlemmer, i tillegg kommer 14 æres og seniormedlemmer.  21 var også KNBF medlemmer. 

Det har gitt god effekt i å oppfordre til betaling samt å sende purringer. Sammen med kontingenten ble det også i år sendt et informasjonsskriv om HBF og hva saker vi jobber med.

Styret har i løpet av året hatt 3 styremøter, og informert og diskutert på Messenger når det har vært nødvendig.

Årets båtutsetting gikk som planlagt i april, med Flekkefjord Kranservicesom den vanlige transportør.

Vårens sosiale samling for båtinteresserte ble holdt i Rasvåg i slutten av mai, med god oppslutning. Espen snekret sammen ei fantastisk fiskesuppe.

Dyntebua / Kaffibua ble åpnet med kake og kaffe hvor alle sponsorene ble invitert. Denne ble flittig brukt hver onsdag kl.17.00 inntil Corona stoppet det. 

Det var 2 dugnader i båthavna i summer, der ca. halvparten av andelshaveren stilte opp og resten kjøpte seg fri.

Trailerslippen har blitt godt brukt av både medlemmer og ikke medlemmer gjennom hele sesongen. Slippen i båthavna har også blitt flittig brukt, der har man håndtert ca. 35 båtopptak.

Det har vært dugnader for strandrydding på Hidra, der medlemmer av båtforeningen har deltatt. B

åtopptaket i høst gjekk smertefritt for seg med 8-9 båter i opplag.

Kjetil J. Stø, formannReferat årsmøte Hidra båtforening 26.02.12

Til stede: Hartvig , Arve ,John  V ,Espen ,Ove, Halstein , Helge ,Jan A  og Anne

Sak 1. Åpning
- Arve ønsket alle velkomne
Sak 2. Valg av møteleder og referent
- Arve ble valgt til møteleder
- Espen ble valgt  til referent
Sak 3.  godkjenning av saksliste og innkalling.
- Ok.
Sak 4. Årsberetningen
- Arve leste opp årsberetning for styre i HBF
Sak 5. Regnskap
- Hartvig gikk gjennom regnskapene for HBF og HBF bryggestyre. Regnskap vedlagt
- (Ca 45 slipping er i år  å ca 85-90 betalende for bruk av trailerslipp.)
Sak 6. Kontigent
- Kontingent etc  uendret
Sak 7.Budsjett
- Budsjettene ble gjennomgått  se eget skriv

PAUSE : Deilige smørbrød og kaffe ble lesket ned i strupen til båt prat mm.

Sak 8. Forsikring
- Forsikring av båter etc: Arve , Ove og Hartvig refererte til media skriv om forsikring siste tiden  og Hartvig refererte til konkrete hendelse i molde blant annet. Hadde kontaktet KNBF og blitt videresendt til rette personer på dette feltet. Neste møte i HBF går det ut et skriv + info på hjemmesiden om siste media skriv og en påmindelse til alle HBF medlemmer angående forsikring og tips angående dette for medlemmene våre.
- Forsikring båthavna: Status oppdatering på denne raskt. Tirsdag flrskommende sette opp punktr og en plan for oppgradering av anlegg. Rolf Danielsen blir m og dykker .
Sak 9. Strandbua
- Strandbua og området i fiskerihavna ble det orientert om til årsmøte av Espen.
- Skjærgårdsparkens rolle i dette ble diskutert
Sak 10. Båtutsett
- Båtutsetting ble satt til 14 april.
- Ove forhandler pris etc .
- Mulig noe høyere pris fra 2012.
- Båtopptak ble satt til 29 september.
SaK 11.
- Nettsiden bør oppdateres
- Ny slippansvarlig  Sigbjørn Loug
- Datoer for båt utsett og opptak , nye bilder etc +++ 
- Ansvarlig Harald og Arve.
Sak 12. Valg.
- Harald Hvistnes inn for Jan Arnt Åsly
- Hallstein Kjellsen inn for Helge Dahl
- Ellers er styre uendret. Se ’’styret’’ for mer info

Innkalling til konstituering av det nye styret om ikke så lenge å lage en plan for 2012.

Espen Larsen
STORSATSING PÅ JUBILEUMSÅRET FOR SKALLDYRTREFFET 2012!


I ANLEDNING 20. ÅRS JUBILEUM FOR SKALLDYTREFFET HAR HIDRA BÅTFORENING, HIDRAFISKERNE OG HIDRAFOTBALLKLUBB BESTEMT PÅ FØRSTE MØTE I ÅR AT DET SKAL SATSES HARDT MED STORT BUDSJETT FOR UNDERHOLDNING, OG HODENE SKAL LEGGES I BLØT FOR AT DET SKAL ARRANGERERES DET BESTE SKALLDYRTREFF PÅ HIDRA GJENNOM TIDENE.! 
KOM GJERNE MED FORSLAG TIL NOE DU SAVNER PÅ SKALDYRTREFFET, BARE TA KONTAKT MED NOEN I STYRET.

MVH 
STYRET

__________________________________________________

Årsrapport Hidra Båtforening 2011

Medlemstallet i 2011 har godt noe opp. Håper på videre økning å fortsatt god giv i HBF.

Styret har avholdt møter rundt forbi hos styrets medlemmer i 2011J

HBF har hatt flere dugnader og ettersyn m området vårt på Fritun.  HBF venter på den nye reguleringsplanen for området der vi har ønsker om og oppgradere bryggene litt å bygge en ny bu til slipping å lager for utstyr. Men i påvente av Flekkefjord Kommune har vi belagt dette i ro inntil de blir ferdige med reguleringsplanen.  Men HBF har fått signaler om at vi passer inn med vår drift og ønsker for videre utvikling .HBF s bryggestyre har gjort mye forfallent arbeid m bryggene på Fritun i 2011 . Men i 2012 skal enda mer innsats settes inn her.  Takker Helge Dahl for mange år m god hjelp i bryggestyre  . Han trer ut av styret og overlater til nye her videre.

HBF har deltatt på ett vellykket Skalldyrtreff 2011 m mange av HBF s medlemmer på vaktlister og div poster gjennom hele den vellykkede dagen . Ble rekord i antall besøkende på dagen å et pent overskudd til kassenJ  I 2012 blir det stort  20 ÅRS JUBILEUM for Skalldyrtreff

Også i år har HBF hatt tilbud om opptak og utsett av båter –Flekkefjord Kranbil ved Vidar Sveigenes. Antall båter er på det jevne 16 båter opp og 14 båter ut  og vi kommer tilbake til årets plan for dette  i 2012 på årsmøte .

Slippen å trailerslippen blir flittig brukt. Et år på det jevne - båtfolk setter pris på dette gode tilbudetJ Stor takk til Alf Bøckmann m hjelpere som har sørget for hjelp til båtfolket også i år. J Ny slippsjef blir Sigbjørn Loug . Stor takk til at han sa ja til videre arbeidet med slippen for HBF.

Strandbu:

Alf Erik og Espen har vært representanter for HBF i komiteen som har jobbet med Strandbu.

Fantastisk samarbeid m andre foreninger har gitt raske resultater og åpning av området til sommerferien begynte i 2011. Fantastisk oppmøte på dugnader fra mange i HBFJJ

Kommer tilbake m tall og videre planer i egen sak til årsmøtet .

HBF har også merket enkelte viktige «fluer» m liten markeringsbøye i2011. Håper disse har gjordt skjærgården tryggere for de fleste.

Året ble avsluttet med ett meget vellykket julebord på Isbua for medlemmer som deltok  med dugand på skalldyrtreff 2011.

Bruk HBF sin hjemmeside - send mail - forslag til styret via hjemmesiden .Masse god HBF info her:  http://hidrabf.org

 

Styret.

 


 


''STRANDBUA''


Et lite tilbakeblikk til sommerens dugnad på ''Standbua''!

Et lite tilbakeblikk til sommerens dugnad på Strandbua, fantaskisk innsats med enormt bra resultat!

Vi jobber nå med kommunen, fylkesskommunen og Lister Skjærgårdspark for å få på plass et komplett serviceanlegg med dusj, toalett, lite oppholdsrom, tømmestasjon for bobiler, strømuttak og vannpost. Vi har allerede fått lov til å legge ud gjestebrygger med en total lengde på 48 meter. Vi disponer hele om rådet fra den østligste flytebryggen til enden av moloen. Gjestebryggene har vi fått kjøpt billig av Marine Harvest!
Dette prosjektet i fiskerihavna har vært et spleiselag mellom lokale foreninger, lokale sposorer, lokale privatpersoner, Marine Harvest fondet og Flekkefjord Sparebank.  Vi har passert langt over 300 000 i sponsormidler, noe som kun de med de villeste fantasier hadde trodd på forhånd. Men med engasjement og pågangsmot virker det som at det meste går ann bare en har tro på det.!

Så vi vil på vegne av båtforeniga si takk til alle som har vært med på dugnad, sponsorer og andre laglige folk og bedrifter som har stilt opp på dette prosjektet.!

En spesiell takk til Banksjef i Flekkefjord Sparebank Tobias Oftedal, uten han ville ikke dette prosjektet vært det samme!

Styret ------------------------------------------------

Hei! 
Vi arbeider med å utbedre denne hjemmesiden til bruk for våre medlemmer og andelshavere i båthavna. Har dere forslag eller gode ideer til siden ta kontakt på hidrabf@gmail.com 
Vennlig hilsen styret i HBF

Vårpussen i full gang, her med motorbåten av Runar Ringsbye.

Gjestehavna

Dugnader sommeren 2010 gjorde susen for gjestehavna. Ny landgang ble lagt ut og brygga ble beiset.

Baathavna

Vårstemning i båthavna

 

Rasteplass
Gode grillmuligheter ved den nye rasteplassen