Lover og vedtekter

Hidra Båtforenings lover og vedtekter


I. NAVN OG FORMÅL.

 • 1. Foreningens navn er Hidra Båtforening. HBF.  HBF er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) med de av medlemmene som ønsker det, og som betaler kontingent til KNBF. HBF medlemmer som ikke ønsker medlemskap i KNBF, kan ikke bruke KNBF’S tjenester, rabatter, merker eller flagg, men er allikevel fullverdig medlemmer av HBF.
 • 2. HBF's formål er å arbeide for et godt båtmiljø, arrangere treff, sosiale samvær, og påvirke myndigheter til det beste for båtmiljøet. Tilrettelegge for slipping og arbeide for god og formålstjenlig båthavn for foreningens medlemmer.   

II. MEDLEMSKAP

 • 3. Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for HBF’S formål. Medlemskapet følger kalenderårets og regnes fra den dag kontingent er betalt. Utmeldelse må skje skriftlig og være styre i hende innen årets utgang.
 • 4. Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, stander eller flagg, kan av styre, etter gitt advarsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøte.
 • 5. Medlemmer eller andre som har yddet en ekstraordiner innsats for HBF, kan etter enstemmig innstilling av styre, av årsmøte innvoteres som æresmedlem.

III. KONTINGENT

 • 6. Kontingent følger kalenderåret og må være innbetalt innen 30 dager etter mottatt krav. Overskrider fristen kan styre, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.
 • 7. Utgår
 • 8. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 • 9. Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og er over 70 år gammel, kan slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlig medlemsrettigheter.
 • 10. Årsmøte fastesetter med alminnelig flertall.:
  • 10.1 Årets kontingent.
  • 10.2 Pris på innskudd for kjøp av andel i Båthavna.
  • 10.3 Båtplassavgiften for påfølgende år.

IV. FORENINGENS (STYRENDE) ORGANER.

 • 11. HBF’s administrative organer er.:
  1. Årsmøte (Generalforsamling)
  2. Styret. Styret administrerer også båthavna.
  3. Faste komiteer
 • 12. Årsmøte er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgang av februar.  Årsmøte bekjentgjøres ved annonse eller oppslag minst 3 uker før dagen.
 • 13. Saker som ønskes å behandles på årsmøte, må være styre i hende innen 14 dager før årsmøte.
 • 14. Det ordinere årsmøte skal behandle:
  1. Styrets årsberetning
  2. Revidert regnskap. Eget avdelings regnskap for HBF’S Båthavn.
  3. Fastsettelse av:
   1. Kontingent
   2. Innskuddspris på båtplasser
   3. Årlige båtplassavgifter
   4. Innkomne forslag.
  4. Budsjett
  5. Valg:
   1. Formann
   2. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret.
    Formann velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmene velges for 2 år, dog således at der hvert år utrer / gjenvelges 2 styremedlemmer. Minst et styremedlem velges blant de som har båtplass i båthavna.
    2 Varamedlemmer til styre velges for et år og fungerer også som valgkomité. Varamedlemmer møter på styremøtene.
   3. 2 revisorer.
   4. Andre komiteer og tillitsmenn velges eter behov.
 • Årsmøte er beslutningsdyktig når innkallingen er i henhold til # 12.
  Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

 • 15. HBF Ledes av styre som består av formann og 5 styremedlemmer. Styre velges innen sin midte viseformann, kasserer, sekretær og havneleder.
  Ingen kan inneha formann / leder verv i foreningen mer enn 6 år sammenhengende. Kan gjenvelges etter to friår.
 • 16. Styret har den administrative myndighet, representere forening utad, besørge alle løpende foretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styre oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøte. Styre bestemmer i samarbeid med de arangerende komiteer når, hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes.
 • 17. Formann og ett styremedlem forplikter i fellesskap med sin underskrift foreningens lige ovenfor tredjemann.
 • 18. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøte gjennom styret.

V. EKSTRAORDINERT ÅRSMØTE.

 • 19. Styret kan når de finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinert Årsmøte ( Generalforsamling ).
  Innkalling skjer med 8 dagers varsel  og med angivelse  av hvilke saker som står på dagsorden.

VI. VEDTEKTER HBF’S BÅTHAVN.

 • 20. Personer som ønsker båtplass i HBF’S Båthavn må være medlem i HBF og søknaden skal være skriftlig. Organisasjoner, foreninger og firmaer kan ikke tildeles plass.
 • 21. Det tildeles kun en båtplass pr. medlemskap. Oppsigelse av båtplass, samt adresse endringer skal sendes skriftlig / elektronisk.
 • 22. Styret tildeler båtplass til det medlemmet som har lengst medlemskap, har fast eiendom på Hidra, og som står øverst på ventelisten.
  Medlemmer med fast bopel på Hidra, og som ikke har tilgang til annen båtplass vil blir prioritert.
  Medlem som tilbydes en båtplass, kan velge å la seg forbigå uten å miste rett ved neste tildeling. Ved utbygging tildeles normalt som beskrevet ovenfor, men Årsmøte kan omgå dette i spesielle situasjoner. Dette krever 2/3 flertall. Båten skal være registrert på det medlem som er tildelt båtplassen.
 • 23. Etter tildelt båtplass betales det et Innskudd som er bestemt på HBF’S årsmøte, båtplassen kan ikke taes i bruk før innskuddet i sin helhet er betalt.
  I tilegg kommer også en årlig avgift til å dekke fellesutgifter, beløpe fastsettes av årsmøte.
 • 24. Ingen båtplass kan overdras til andre uten HBF's styres samtykke.
  Båtplassen kan arves i rett linje opp/ned foreldre /barn. Styre skal undretes skriftlig.
  All annen omsetting av båtplasser går gjennom HBF.
  Tilbakelevering kan ikke skje før et nytt medlem overtar plassen.  Innskudd tilbakeføres med samme sum som ved anskaffelse. Skyldig kontingent, avgifter, eller manglene oppgjør for dugnad kommer som fratrekk.
 • 25. Når andelshaveren av båtplassen ikke bruker denne, forplikter han snarest å melde fra slik at plassen stilles til disposisjon for HBF.  Styret i HBF sørger for utleie av båtplassen til den som står først på ventelisten for båtplass. Dette leieforholdet må ikke bli til hinder for at andelshaveren får plassen til bake når han har bruk for den. Gjensidig oppsigelsestid en mnd.
  Privat fremleie tillates ikke.
 • 26. Når en andelshaver skifter båt, skal Havneleder straks underrettes. Ny båt skal registreres i HBF’S kartotek over båter i båthavna.
 • 28. Et hvert medlem plikter i foreningens interesse, å utføre dugnad på anlegget. Styret innkaller nødvendig arbeidskraft vekselvis blant medlemmene. Medlemmene som ikke møter opp til dugnad, eller ikke stiller med avløser, blir avkrevd avgift etter vedtatt timesats og i henhold til avtalt tid for gjennomføring av dugnaden.
 • 29. HBF fraskriver seg et hvert ansvar for innbrudd, hærverk, og eller skader som måtte være påført båter i havna.
 • 30. Medlemmer som unnlater å betale kontingent og årlig avgift for båtplassen, etter mottatte purringer. Unnlater å følge foreningens lover havnereglement og etter skriftlig pålegg fra styre, ekskluderes og bortvises fra havna. Eksklusjonen fører til tap av alle rettigheter. Skyldig kontingent, avgifter og eventuelt fjerningskostnader for båt, fratrekkes anleggsinnskuddet. Kan ankes inn for årsmøte.

VII. HAVNEREGLEMENT

 1. Alle båter skal registreres i HBF kartotek for båtplasser.
 2. Alle båter skal være ansvarsforsikret og kvittering for dette må kunne forvises på forlangende fra HBF’S Styre.
 3. Ingen båter må være slik fortøyd at de skader eller skaper ulempe for andre båter, på bryggeplass, leider eller annet utstyr i havna.
  Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar.
  Etter i land setting av båter skal alle fortøyninger fendere fjernes fr brygga.
 4. Det er strengt forbudt å tømme eller pumpe olje, oljeholdig vann eller septisk i havneområdet.
 5. HBF ’S Styre kan om nødvendig foreta omplassering av båter for bedre tilpasse disse i båthavna. Båtplassene tilpasses størrelsen på båtene.
 6. Parkering av båthenger eller etterlate annet utstyr, er ikke tillatt i området ved båthavna. Fellesbrygga er for av og ombordstigning, vannfylling og lignende.                                                                                                                      Gjestebrygga er beregnet for kortvarig fortøyning oppad til 2 døgn, for ønske om lengre opphold kontakt havneleder.
 7. Overholde avtale i leiekontrakt med Flekkefjord Kommune av 22.03.1988 og vilkår fastsattsatt av skolestyr 12.05.86. a) t.o.m. g) som vist under
  1. Område leiekontrakt gjelder fremgår av situasjonskart av 22.03.1988.
  2. Det presiseres at området skal brukes til båtslipp og ikke til båtopplagring.
  3. HBF må holde området ryddig og pent og det må ordnes med renovasjon.
  4. Dersom kommunen får bruk for området, må HBF fjerne slippen uten utgifter for kommunen.
  5. Dersom det viser seg at båtslippen er til ulempe for skolen, kan formannskapet si opp leiekontrakten etter anmodning fra skolestyret. Oppsigelsestiden er 3 måneder.
  6. Skulle HBF eller kommunen si opp avtalen, må det ryddes skikkelig opp og området settes pent i orden.
  7. Oppsigelsesfristen for flytebryggen skal avtales særskilt.
 8. Brudd på bestemmelser, havneregler kan medføre oppsigelse av båtplassen.